Thạc sĩ Bác sĩ Khổng Tiến Bình

Thạc sĩ Bác sĩ Khổng Tiến Bình

Trưởng Khoa Nội can thiệp tim mạch và hô hấp

Bài viết trước đó Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Kim Dần