Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Kim Dần

Bài viết trước đó Bệnh nhân nào cần ghép tim ?