PGS.TS.Bác sĩ Phạm Hữu Lư

Tiến Sĩ bác sĩ Phạm Hữu Lư

Phó trưởng khoa PT tim mạch và lồng ngực