PGS.TS.Bác Sĩ Phùng Duy Hồng Sơn

Tiến sĩ Bác Sĩ Phùng Duy Hồng Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm

Trưởng khoa PT TIm mạch và lồng ngực