Bác sĩ Trần Hữu Nghị

Bài viết trước đó Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bài viết sau đó Bác sĩ Vũ Văn Thời