Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Văn Thời

Bài viết trước đó Thạc sĩ Bác sĩ Trần Hữu Nghị
Bài viết sau đó Ths.Nguyễn Xuân Vinh