Hướng dẫn chấm công và thủ tục cần thiết để thanh toán chế độ cho nhân viên nghỉ cách ly trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19

Thông báo số 550/ TB-VĐ vv Hướng dẫn chấm công và thủ tục cần thiết để thanh toán chế độ cho nhân viên nghỉ cách ly trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19