Thống báo về việc đăng ký sử dụng hệ thống họp, đào tạo trực tuyến trong thời Covid 19