338/KCB-NV Về việc hạn chế tiếp xúc giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở KB,CB

338/KCB-NV Về việc hạn chế tiếp xúc giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở KB,CB