QĐ về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám ,chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”

QĐ về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám ,chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”