ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ NÚT MẠCH PHỐI HỢP BƠM TRỰC TIẾP Ổ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ TRƯỚC PHẪU THUẬT