Thư viện

Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, phòng COVID-19

Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, phòng COVID-19   Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, phòng COVID-19 from vinhvd12 …